Guangming Online> China

China-Russia joint anti-terror drill held in Yinchuan

#CHINA-YINCHUAN-RUSSIA-JOINT DRILL (CN*)

Chinese and Russian soldiers take part in a joint anti-terror drill in Yinchuan, capital of northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, Dec. 3, 2017. (Xinhua/Wang Tao)

[ Editor: Zhang Zhou ]