Guangming Online> China

China-Russia joint anti-terror drill held in Yinchuan

#CHINA-YINCHUAN-RUSSIA-JOINT DRILL (CN*)

A Chinese soldier shoots in a China-Russia joint anti-terror drill in Yinchuan, capital of northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, Dec. 4, 2017. (Xinhua/Wang Tao)

[ Editor: Zhang Zhou ]