Guangming Online> Picture

Scenery of sea of clouds in east China’s Jiangxi

Scenery of sea of clouds in east China’s Jiangxi

Photo taken on Dec. 5, 2017 shows the stunning scenery of sea of clouds at Yingpan Mountain in Suichuan County, east China’s Jiangxi Province. (Photo by Li Jianping/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]