Guangming Online> Life

Beautiful scenery of Zhangzhou, China's Fujian Province

Beautiful scenery of Zhangzhou, China's Fujian Province

Beautiful scenery of Zhangzhou, China's Fujian Province (photo: Ji Chunhong/Guangming Picture)

[ Editor: zyq ]