Guangming Online> Exclusive

Stunning scenery of snow-covered Mount Jiajinshan in SW China’s Sichuan

Stunning scenery of snow-covered Mount Jiajinshan in SW China’s Sichuan 

Photo shows the stunning scenery of snow-covered Mount Jiajinshan in Baoxing County, southwest China’s Sichuan Province. (Photo by Gao Huakang/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]