Guangming Online> China

Beautiful butterflies among flowers in southeast China

CHINA-FUZHOU-SCENERY-BUTTERFLY (CN)

A butterfly is seen among flowers at Fuzhou National Forest Park in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, Dec. 11, 2017. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: Zhang Zhou ]