Guangming Online> Life

People in China's Jiangsu catch fish to meet market demand ahead of New Year

#CHINA-JIANGSU-FISH CATCHING (CN)

People catch fish at Maoer lake in Xuyi County, east China's Jiangsu Province, Dec. 28, 2017, to meet the market demand ahead of New Year. (Xinhua/Zhou Haijun)

[ Editor: Zhang Zhou ]