Guangming Online> China

Tourists visit ancient village Hongcun in E China's Anhui

#CHINA-ANHUI-HONGCUN VILLAGE-SCENERY (CN)

Tourists visit Hongcun, an ancient village in Yixian County of Huangshan City, east China's Anhui Province, Jan. 1, 2018. (Xinhua/Pan Cheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]