Guangming Online> Life

Snow scenery of Nantian Lake Scenic Spot in SW China’s Chongqing

Snow scenery of Nantian Lake Scenic Spot in SW China’s Chongqing

Photo taken on Jan. 9, 2018 shows the breathtaking scenery of snow-covered Nantian Lake Scenic Spot in Fengdu, southwest China’s Chongqing. (Photo by Gao Zhixiang/ Guangming Picture)

 

 

[ Editor: Zhang Zhou ]