Guangming Online> Picture

In pics: rime scenery in NE China's Jilin

CHINA-JILIN-RIME (CN)

People enjoy the rime scenery at a scenic spot in Jilin City, northeast China's Jilin Province, Jan. 11, 2018. (Xinhua/Xu Chang)

[ Editor: Zhang Zhou ]