Guangming Online> Pet

Red-billed gulls seen over Dianchi Lake in Kunming, SW China

CHINA-KUNMING-WEATHER-RED-BILLED GULLS(CN)

Tourists take a yacht to feed red-billed gulls in Dianchi Lake in Kunming, capital of southwest China's Yunnan Province, Jan. 26, 2018. (Xinhua/Yang Zongyou)

[ Editor: Zhang Zhou ]