Guangming Online> Odd

Aerial view of Xixi National Wetland Park

CHINA-HANGZHOU-XIXI NATIONAL WETLAND PARK(CN)

Aerial photo taken on March 6, 2018 shows the blooming plum blossoms at Xixi National Wetland Park in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Huang Zongzhi)

[ Editor: meng ]