Guangming Online> Life

Blooming plum blossoms seen in C China’s Henan

Blooming plum blossoms seen in C China’s Henan

Photo taken on Mar. 6, 2018 shows the scenery of blooming plum blossoms at Zhengyang Park in Zhengyang County, central China’s Henan Province. (Photo by Gao Wanbao/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]