Guangming Online> Life

Farmers across China begin farming work

#CHINA-FARM WORK(CN)

A farmer waters vegetables at a base in Rongjiang County of Qiangdongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, March 10, 2018. (Xinhua/Shi Qingwei)

[ Editor: zyq ]