Guangming Online> Picture

Kingfisher catches fish at Plum Garden in Wuxi City, China's Jiangsu

#CHINA-WUXI-KINGFISHER (CN)

A kingfisher catches fish on a pond at the Plum Garden in Wuxi City, east China's Jiangsu Province, March 12, 2018. (Xinhua/Pan Zhengguang)

[ Editor: WPY ]