Guangming Online> Editor’s Pick

Spring scenery across China

#CHINA-HUBEI-SPRING SCENERY (CN)

A bullet train runs on the Yichang-Wanzhou Railway in Jianshi County of Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture, central China's Hubei Province, March 11, 2018. The railway links Yichang City in Hubei with Wanzhou District in southwest China's Chongqing Municipality. (Xinhua/Yang Shunpi)

[ Editor: meng ]