Guangming Online> Pet

Egrets seen in Xiangshan forest park in east China's Jiangxi

Egrets are seen in Xiangshan forest park in Xiangshan Township of Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province, March 26, 2018. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

[ Editor: WPY ]