Guangming Online> Culture

Train runs through flower field near Great Wall in Beijing

#CHINA-BEIJING-SCENERY (CN)

A train runs through a field of flowers near the Juyongguan Pass of the Great Wall in Beijing, capital of China, April 1, 2018. (Xinhua/Wang Zhongsheng)

[ Editor: WPY ]