Guangming Online> Picture

Tourists walk on pedestrian suspension bridge in E China

Tourists walk on a pedestrian suspension bridge built in the Yimeng mountains in Linyi, east China's Shandong Province, April 5, 2018. (Xinhua/Wu Jiquan)

[ Editor: Zhang Zhou ]