Guangming Online> Picture

Picturesque scenery of blooming flowers

Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun)

[ Editor: Zhang Zhou ]