Guangming Online> Life

Egrets seen in Qidashan forest park, E China's Jiangsu

Egrets are seen in Qidashan forest park in Xuyi County, east China's Jiangsu Province, April 9, 2018. (Xinhua/Zhou Haijun)

[ Editor: zyq ]