Guangming Online> Life

Tourists enjoy scenery of cole flowers in east China's Jiangsu

Tourists enjoy scenery of cole flowers in east China's Jiangsu

Tourists enjoy the scenery of cole flowers on boats in Xinghua City of Taizhou, east China's Jiangsu Province, April 1, 2018.

[ Editor: zyq ]