Guangming Online> Life

In pics: flowers bloom along Nyang River in China's Tibet

Photo taken on April 6, 2018 shows flowers bloom along the Nyang River in Nyingchi, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Yexe Dainzin)

[ Editor: Zhang Zhou ]