Guangming Online> Life

Beautiful spring scenery in Haian County

Beautiful spring scenery in Haian County

Photo taken on April 8, 2018 shows beautiful spring scenery in Haian County, China's Jiangsu. (photo: Xiang Zhonglin/Guangming Picture)

[ Editor: zyq ]