Guangming Online> Life

China's Longmen Grottoes greets boom season for tourism

People visit the Longmen Grottoes in Luoyang, central China's Henan Province, April 11, 2018. The Longmen Grottoes has started to greet its boom season for tourism since April. (Xinhua/Zhu Xiang)

[ Editor: zyq ]