Guangming Online> Life

Spring scenery across China

Photo taken on April 24, 2018 shows alpine azalea on Huangshan Mountain in east China's Anhui Province. (Xinhua/Huang Hui)

[ Editor: Zhang Zhou ]