How to cut the watermelon!

 
[ Editor: Zhang Zhou ]