Guangming Online> Life

People enjoy Labor Day holiday across China

People enjoy Labor Day holiday across China

People visit a scenic spot in Bozhou City, east China's Anhui Province, April 30, 2018. People in China spend their Labor Day holiday in various ways. (Xinhua/Liu Qinli)

[ Editor: Zhang Zhou ]