Guangming Online> Picture

Lake scenery in Guiyang, SW China

Aerial photo taken on May 13, 2018 shows the scenery of a lake in Guiyang City, capital of southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Liu Xu)

[ Editor: Zhang Zhou ]