Guangming Online> Life

Scenery of terraced fields after rain in Baping Village, south China

Photo taken on May 13, 2018 shows the terraced fields after rain in Baping Village, Nandan County of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Huang Shangbiao)

[ Editor: zyq ]