Guangming Online> Life

Rose planting benefits farmers in village of east China's Jiangsu

A farmer picks roses in the field at Shizhuang Village of Hai'an County, east China's Jiangsu Province, May 14, 2018. (Xinhua/Xiang Zhonglin)

[ Editor: zyq ]