Guangming Online> Life

Mingsha Mountain in Dunhuang attracts tourists

Mingsha Mountain in Dunhuang attracts tourists

Tourists ride camels at Mingsha Mountain in Dunhuang, northwest China's Gansu Province, April 29, 2018. (photo: Wang Binyin/Guangming Picture)

[ Editor: zyq ]