Guangming Online> Life

Amazing scenery of village in E China’s Jiangxi

初夏田园风景如画

Photo taken on May 14, 2018 shows the amazing summer scenery of Yantang Village in Suchuan County, east China’s Jiangxi Province. (Photo by Xiao Yuanpan/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]