Guangming Online> Life

Kelp enters harvest season in SE China's Fujian

Villager Luo Lanqiu shows dried kelp in Xiapu County, southeast China's Fujian Province, May 17, 2018. Kelp here has entered harvest season recently. (Xinhua/Wei Peiquan)

[ Editor: Zhang Zhou ]