Guangming Online> Life

Aerial view of Jiuzhaigou scenic area in Sichuan, SW China

Aerial photo taken on May 17, 2018 shows Shu Zheng lakes spot at Jiuzhaigou scenic area in southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Xue Yubin)

[ Editor: Zhang Zhou ]