Guangming Online> Life

People walk on glass-bottom bridge in Jianshi County, C China

People walk on glass-bottom bridge in Jianshi County of Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture, central China's Hubei Province, May 27, 2018. The 268-meter-long glass-bottom bridge is about 200 meters above the ground. (Xinhua/Yang Shunpi)

[ Editor: Zhang Zhou ]