Guangming Online> Life

Huangguoshu Waterfall in SW China enters into high flow period

Tourists visit the Huangguoshu Waterfall in Anshun City, southwest China's Guizhou Province, June 5, 2018. The waterfall entered into the high flow period due to continuous rainfall. (Xinhua/Yang Wenbin)

[ Editor: Zhang Zhou ]