Guangming Online> Life

Take a tour in Shengzhou, east China's Zhejiang

  A tourist picks fruit in an orchard in Shengzhou, east China's Zhejiang Province, June 7, 2018. (Xinhua/Weng Xinyang)

[ Editor: zyq ]