Guangming Online> Picture

Scenery of Hulunbuir grassland in China's Inner Mongolia

Cattle graze on the Hulunbuir grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, June 7, 2018. (Xinhua/Liu Lei)

[ Editor: Zhang Zhou ]