Guangming Online> Life

Scenery of Yijiawan Village in NW China's Gansu

Photo taken on June 10, 2018 shows the scenery of Yijiawan Village of Fengle Township in Minle County of Zhangye, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Wang Jiang)

[ Editor: Zhang Zhou ]