Guangming Online> Life

Machines help famers pick tea in SW China’s Guizhou

贵州松桃:机械化采茶便民又增收

Photo taken on June 9, 2018 shows farmers using machines to pick tea at a tea garden in Tongren City, southwest China’s Guizhou Province. (Photo by Long Yuanbin/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]