Guangming Online> Culture

Duanwu Festival celebrated in China

People attend a dragon boat competition to celebrate the Duanwu Festival in Wuhe County, east China's Anhui Province, June 10, 2018. (Xinhua/Zhou Jiandao)

[ Editor: Zhang Zhou ]