Guangming Online> Life

Aerial photos show Tianchi Lake in NW China's Gansu

Aerial photo taken on June 13, 2018 shows the Tianchi Lake in Wenxian County, northwest China's Gansu Province. The Wenxian Tianchi Lake is located on the Tianwei Mountain in Longnan City of Gansu. (Xinhua/Zhang Meng)

[ Editor: zyq ]