Guangming Online> Picture

Penguins play football at Harbin Polarland

Penguins play football at the Harbin Polarland in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, June 14, 2018. (Xinhua/Cao Jiyang)

[ Editor: Xueying ]