Guangming Online> Picture

People cool off at waterpark in east China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-SUMMER (CN)

People cool off at a waterpark in Haizhou District of Lianyungang, east China's Jiangsu Province, July 2, 2018. (Xinhua/Geng Yuhe)

[ Editor: Xueying ]