Guangming Online> Life

In pics: view of advection fog in Qingdao, east China's Shandong

CHINA-SHANDONG-QINGDAO-ADVECTION FOG (CN)

Photo taken on July 4, 2018 shows the view of advection fog in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]