Guangming Online> Life

Tourists visit Mingsha Mountain and Crescent Spring scenic spot in China's Gansu

#CHINA-GANSU-DUNHUANG-TOURISM (CN)

Tourists ride camels at the Mingsha Mountain and Crescent Spring scenic spot in Dunhuang, northwest China's Gansu Province, July 8, 2018. (Xinhua/Zhang Xiaoliang)

[ Editor: Zhang Zhou ]