Guangming Online> Life

Tourists have fun in Guling Hill, Fuzhou, SE China's Fujian

CHINA-FUZHOU-TOURISM(CN)

Tourists have fun at a tourism resort on the Guling Hill in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, July 8, 2018. As a good place for tourists to avoid summer heat, the resort embraced its peak tourist season recently. (Xinhua/Lin Shanchuan)

[ Editor: zyq ]