Guangming Online> Life

Scenery of lotus pond in China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-LOTUS FLOWERS (CN)

  Photo shows the lotus flower in Laozishan Town of Huai'an, east China's Jiangsu Province, July 8, 2018. (Xinhua/Wan Zhen)

[ Editor: zyq ]