Guangming Online> Picture

Aerial photos of sunset glow above Fuzhou city, SE China

CHINA-FUJIAN-FUZHOU-SUNSET GLOW (CN)

  Aerial photo taken on July 10, 2018 shows the sunset glow above Fuzhou city, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Song Weiwei)

[ Editor: zyq ]